Dịch vụ "Kế toán - Thuế"

SERVICE

- Báo cáo tài chính - Sổ kế toán

- Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

- Kê khai thuế định kỳ (tháng - quý)

- Hỗ trợ thanh tra, quyết toán thuế

 

SOLUTIONS

- Đào tạo kế toán thực hành

- Hồ sơ, thủ tục ngân hàng

- Dịch vụ doanh nghiệp Online

- Giải pháp tổng thể "Kế toán - Thuế"

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ tư vấn luật

- Thành lập, chia tách, giải thể doanh nghiệp

- Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (Tên, địa chỉ, vốn, đại diện ...)

(Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội)

- Công bố thông tin doanh nghiệp

- Đăng ký mẫu dấu, tài khoản ngân hàng